FMR Janusz Lisicki

Kontakt

LISICKI SP. Z O.O.

ul. Wałowska 2,
96-200 Rawa Mazowiecka

+48 (46) 814 66 58

NIP: 835-161-62-39
REGON: 521349512
Rejestr: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000957391, wysokość kapitału zakładowego: 1.000.000,00 zł.

 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский

Zapytanie Ofertowe NR: Nidzica/02/2016

nr: Nidzica/02/2016

„Budowa budynku produkcyjno-magazynowego – Etap II”

    Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców (Oferentów) w postępowaniu prowadzonym w ramach realizowanego projektu pt. „Nowa fabryka maszyn gwarancją podniesienia konkurencyjności FMR LISICKI na rynku europejskim” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwanego dalej Projektem), zapraszamy do złożenia oferty.

1. Określenie zamawiającego

FMR LISICKI Janusz Lisicki

ul. Wałowska 2

96-200 Rawa Mazowiecka

NIP 8351005317

2. Określenie trybu zamówienia

Niniejsze postepowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz wytycznych w zakresie kwalifikanci wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny.

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione w następujący sposób:

 1. Wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.
 2. Zamieszczenie na stronie internetowej Wnioskodawcy: www.lisickirawa.pl/aktualnosci

3. Określenie przedmiotu zamówienia

3.1 Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

3.2 Przedmiot zamówienia

3.2.1 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPVNazwa
45000000-7Roboty budowlane
45200000-9Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45213200-5Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych
45213250-0Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych

3.2.2 Nazwa przedmiotu zamówienia

Budowa budynku produkcyjno-magazynowego – Etap II w miejscowości: 13-100 Nidzica, ul. Przemysłowa, woj. warmińsko-mazurskie.

3.2.3 Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku produkcyjno-magazynowego o łącznej powierzchni użytkowej 5.007,66 m2, (część produkcyjno-magazynowa – 4.583,45 m2, część socjalna, techniczna i administracyjna – 424,21 m2)

Etap II, polegającego na wykonaniu części produkcyjno-magazynowej, tj.:

 • konstrukcji stalowej z belką podsuwnicową,
 • dachu z odwodnieniem
 • pasm świetlnych
 • obudowy ścian
 • stolarki okiennej i drzwiowej

w miejscowości: 13-100 Nidzica ul. Przemysłowa, woj. warmińsko-mazurskie, zgodnie z Projektem budowlanym autorstwa mgr inż. arch. Rafała Kuzy i Pozwoleniem na budowę nr 119/2016 z dnia 19.07.2016 r. Zapytanie nie obejmuje torowiska i suwnic.

Oferta musi uwzględniać całkowite koszty zakresu o którym mowa wyżej, wraz z materiałami i ich dostawą, w tym z dokumentacją wykonawczą i powykonawczą oraz zabezpieczeniem i organizacją terenu na czas budowy – Etap II.

Dokumentacja projektowa z decyzją budowlaną zostanie udostępniona Oferentowi w formie elektronicznej, po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w formie pisemnej w siedzibie firmy FMR LISICKI, ul. Wałowska 2, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie lub e-mail: kstarczewski@lisickirawa.pl.

4. Termin wykonania zamówienia

Termin maksymalny: 31.05.2017 r. 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

WarunekSposób oceny spełnienia warunku
Oferent nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w punkcie 13 niniejszego zapytaniaOświadczenie Oferenta stanowiące element formularza oferty.
Oferent spełnia warunki dotyczące:posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,posiadania wiedzy i doświadczenia o podobnej skali i zakresie,dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na terminową realizacje zamówienia.Oświadczenie Oferenta stanowiące element formularza oferty.
Oferent akceptuje bez zastrzeżeń treść postanowień Umowy o roboty budowlane według załącznika nr 3 do niniejszego zapytania. W przypadku wyłonienia Oferty do realizacji zobowiązuje się ją podpisać w ciągu 7 dni od zawiadomienia.Oświadczenie Oferenta stanowiące element formularza oferty.

Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana zgodnie z metodą zerojedynkową, tj. formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty będącego załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferent, który nie spełni któregokolwiek z powyższych warunków zostanie odrzucony z udziału w postępowaniu.

6. Informacja na temat wadium

Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium przez Wykonawców

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

7.1 Kryteria oceny oferty

 1. Cena – cena ryczałtowa w PLN za wykonanie całego zakresu robót o których mowa w pkt. 3.2.3.
 2. Termin wykonania zamówienia – termin wykonania liczony w miesiącach od dnia podpisania umowy o roboty budowlane (wliczając okres zimowy).
 3. Okres gwarancji na wykonane roboty – okres gwarancji liczony w latach od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

7.2 Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

KryteriumWaga kryterium
Cena80 pkt
Termin wykonania zamówienia10 pkt
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane10 pkt

7.3 Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

KryteriumSposób oceny kryterium
Cena (C)C najniższa / C badana* 80 pkt.
Termin wykonania zamówienia (T)T najkrótszy / T badany * 10 pkt.
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane (G)G= 3 lata – 0 pkt.G= 4 lata – 5 pkt.G= 5 lat i wyżej – 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Minimalny wymagany okres gwarancji: 3 lata od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Maksymalny termin wykonania zamówienia: 31.05.2017 r.

Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną dodane do siebie.

P = C + T + G

Uzyskane wyniki zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

8. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie firmy pod adresem podanym w punkcie 1 niniejszego zapytania, w dni robocze.

Oferta musi wpłynąć do dnia 16.08.2016 r., do godziny 08:30

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie firmy do adresem podanym w punkcie 1 niniejszego zapytania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2016 r. o godz. 9:30

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

10. Termin związania ofertą

Do 15.09.2016 r.

11. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości przedmiotowego zamówienia, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

12. Sposób przygotowania i złożenia oferty

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane.

Oferta musi zostać wypełniona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Każdą stronę oferty należy parafować.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Ofertę należy złożyć w kopercie zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem bez uszkodzenia, gwarantując zachowanie poufności jej treści do momentu otwarcia ofert.

Kopertę należy opisać:

a. nazwą i adresem Oferenta (Wykonawcy)

b. nazwą i adresem Zamawiającego

c. adnotacją „OFERTA”

d. nazwą przedmiotu zamówienia

e. adnotacją „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT”

13. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

13.1. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Oferenci, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

13.2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

Wykonawca dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem zawartym w ofercie.

14. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

14.1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust.14.2.

14.2. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w przypadkach:

a) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

b) zmiany osób wymienionych w § 8 umowy o roboty budowlane,

c) w przypadku, gdy po zawarciu umowy Zamawiający stwierdzi lub Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, że wystąpiły okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót,

d) w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub zmiana harmonogramu robót i finansowania, w szczególności:

– wskutek wystąpienia wyjątkowych i nietypowych w danej porze roku warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów i norm,

– gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia lub jego części w terminie przewidzianym przez Zamawiającego,

– wskutek konieczności wykonania robót dodatkowych.

15. Pozostałe informacje

15.1. W związku z obowiązkiem wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zamawiający zobowiązany jest do zastrzeżenia w umowie z wybranym Wykonawcą zamówienia prawa wglądu do dokumentów, w tym jego dokumentów finansowych związanych z realizowanym projektem.

15.2. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania: Krzysztof Starczewski, tel. 505-151-570, e-mail: kstarczewski@lisickirawa.pl 

15.3. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

15.4. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

15.5. Przedstawienie w ofercie informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postepowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postepowania.

15.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

15.7. W przypadku gdy w Dokumentacji projektowej użyto nazw własnych materiałów lub urządzeń należy przyjąć, iż są to nazwy przykładowe, Oferent ma możliwość zastosowania materiałów i urządzeń o równoważnych parametrach technicznych, tj. nie gorszych lub lepszych.

15.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

15.9. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

16. Załączniki