FMR Janusz Lisicki

Kontakt

LISICKI SP. Z O.O.

ul. Wałowska 2,
96-200 Rawa Mazowiecka

+48 (46) 814 66 58

NIP: 835-161-62-39
REGON: 521349512
Rejestr: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000957391, wysokość kapitału zakładowego: 1.000.000,00 zł.

 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский

Zapytanie Ofertowe NR: Rawa Mazowiecka/02/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: Rawa Mazowiecka/02/2016
Rawa Mazowiecka, 22.11.2016 r.

„Dostawa wózka widłowego”

Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców (Oferentów) w postępowaniu prowadzonym w ramach realizowanego projektu pt. „Wdrożenie własnych wyników prac B+R gwarancją wdrożenia nowego produktu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.3.1 Innowacje w MŚP, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwanego dalej Projektem), zapraszamy do złożenia oferty.

1. Określenie zamawiającego

FMR LISICKI Janusz Lisicki

ul. Wałowska 2

96-200 Rawa Mazowiecka

NIP 8351005317

2. Określenie trybu zamówienia

Niniejsze postepowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny.

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione w następujący sposób:

 1. Wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.
 2. Zamieszczenie na stronie internetowej Wnioskodawcy: www.lisickirawa.pl/aktualności

3. Określenie przedmiotu zamówienia

3.1 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPVNazwa
42415110-2Wózki widłowe

3.2 Przedmiot zamówienia

Dostawa wózka widłowego, do zakładu w miejscowości: 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Wałowska 2.

3.3 Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka widłowego o podstawowych parametrach technicznych:

 • minimalny udźwig: 2.000 kg
 • minimalna wysokość podnoszenia 3 m
 • maszt z częściowym wolnym skokiem
 • poszerzane widły: 1.200×40 mm
 • przesuw boczny wideł zintegrowany
 • automatyczne poziomowanie wideł
 • dodatkowa funkcja hydrauliczna
 • hamulec postojowy elektromagnetyczny z funkcją automatycznego hamowania na wzniesieniu i zakręcie
 • napęd elektryczny – bateria 750 Ah z centralnym systemem uzupełniania wody destylowanej
 • cztery koła
 • minimalna moc silnika jazdy: 2×4,4 kW
 • sterowanie wózka przy pomocy dźwigni mechaniczno-hydraulicznych lub elektryczno-hydraulicznych
 • siedzenie operatora o podwyższonym standardzie
 • prostownik do ładowania

Cena oferty musi uwzględniać:

 • Dostawę wózka widłowego.
 • Dokumentację techniczno-ruchową w języku polskim
 • Deklarację zgodności CE w języku polskim
 • Przygotowanie do odbioru UDT

4. Termin wykonania zamówienia

Termin maksymalny: 15.02.2017 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

WarunekSposób oceny spełnienia warunku
Oferent nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w punkcie 13 niniejszego zapytaniaOświadczenie Oferenta stanowiące element formularza oferty.
Przedmiot przedstawionej Oferty spełnia wszystkie podstawowe parametry techniczne o których mowa w punkcie 3.3 niniejszego zapytania, co zostanie potwierdzone w pkt. 3 złożonej ofertyOświadczenie Oferenta stanowiące element formularza oferty.
Oferent spełnia warunki dotyczące:posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji zadań o podobnej skali i zakresie,dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na terminową realizacje zamówienia.Oświadczenie Oferenta stanowiące element formularza oferty.

Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana zgodnie z metodą zerojedynkową, tj. formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta, która nie spełni któregokolwiek z powyższych warunków zostanie odrzucona z udziału w postępowaniu.

6. Informacja na temat wadium

Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium przez Oferentów 

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

7.1 Kryteria oceny oferty

 1. Cena – cena ryczałtowa w PLN za dostarczenie przedmiotu zapytania o których mowa w pkt. 3.3. W przypadku złożenia oferty w innej walucie, zostanie ona przeliczona na PLN po średnim kursie NBP poprzedzającym dzień otwarcia ofert.
 2. Rozwiązania techniczne – wartość wymienionych w pkt. 7.3 rozwiązań technicznych, przewyższająca podstawowe parametry przedmiotu umowy o których mowa w pkt. 3.3.
 3. Okres gwarancji – okres gwarancji liczony w latach od dnia podpisania protokołu odbioru.
 4. Czas reakcji serwisu – okres podjęcia działań serwisowych w celu usunięcia awarii, liczony w godzinach od czasu jej zgłoszenia (w dni robocze).

7.2 Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

Kryterium Maksymalna ilość pkt. kryterium
Cena 60 pkt.
Rozwiązania techniczne20 pkt.
Okres gwarancji10 pkt.
Czas rekcji serwisu10 pkt.

7.3 Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Kryterium Sposób oceny kryterium 
Cena (C)C najniższa / C badana* 60 pkt. 
Rozwiązania techniczne (R1, R2, R3 i R4)R1= udźwig: 2.000 kg – 0 pkt.; 2.500 kg – 5 pkt.R2= wysokość podnoszenia: do 3 m – 0 pkt.; powyżej 3 m do 3,5 – 2 pkt.; powyżej 3,5 m do 4m – 3 pkt.; powyżej 4 m do 4,5 – 4 pkt.; powyżej 4,5 m – 5 pkt.R3= moc silnika jazdy: 2×4,4 kW – 0 pkt.; 2×6,6 kW – 5 pkt.R4= sterowanie wózka przy pomocy dźwigni mechaniczno-hydraulicznych – 0 pkt.; sterowanie wózka przy pomocy dźwigni elektryczno-hydraulicznych – 5 pkt.
Okres gwarancji (G)G= 1 rok – 0 pkt.G= 2 lata – 5 pkt.G= 3 lata – 10 pkt. 
Czas reakcji serwisu (S)S= 24 godziny – 0 pkt.S= 12 godzin – 2 pkt.S= 8 godzin – 5 pkt.S= 4 godziny – 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Maksymalny termin wykonania zamówienia: 15.02.2017 r

Minimalny wymagany okres gwarancji: 1 rok.

Minimalny wymagany czas reakcji serwisu: 24 godziny.

Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną dodane do siebie.

P = C + R1 + R2+R3+R4 +G + S

Uzyskane wyniki zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania techniczne oraz otrzyma największą liczbę punktów.

8. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć: osobiście lub kurierem lub pocztą na adres firmy podany w punkcie 1 niniejszego zapytania, w dni robocze.

Oferta musi wpłynąć do dnia 01.12.2016 r., do godziny 15:00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie firmy do adresem podanym w punkcie 1 niniejszego zapytania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2016 r. o godz. 9:00.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

10. Termin związania ofertą

Termin minimalny: 15.12.2016 r.

11. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

12. Sposób przygotowania i złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane.

Oferta musi zostać wypełniona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Oferty niewypełnione będą odrzucane. Każdą stronę oferty należy parafować.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Ofertę należy złożyć w kopercie zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem, gwarantując zachowanie poufności jej treści do momentu otwarcia ofert.

Kopertę należy opisać:

a. nazwą i adresem Oferenta (Wykonawcy)

c. adnotacją „OFERTA”

d. nazwą przedmiotu zamówienia

e. adnotacją „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT” 

13. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

13.1. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Oferenci, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

13.2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferent dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem zawartym w ofercie.

14. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

14.1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust.14.2.

14.2. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w przypadkach:

a) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

b) w przypadku, gdy po zawarciu umowy Zamawiający stwierdzi lub Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, że wystąpiły okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu zamówienia,

c) w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy.

15. Pozostałe informacje

15.1. W związku z obowiązkiem wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zamawiający zobowiązany jest do zastrzeżenia w umowie z wybranym Wykonawcą zamówienia prawa wglądu do dokumentów, w tym jego dokumentów finansowych związanych z realizowanym projektem.

15.2. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania: Krzysztof Starczewski, tel. 505-151-570, e-mail: kstarczewski@lisickirawa.pl

15.3. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

15.4. Oferty nie wypełnione oraz te które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

15.5. Przedstawienie w ofercie informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postepowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postepowania.

15.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

15.7. W przypadku gdy w niniejszym zapytaniu użyto nazw własnych należy przyjąć, iż są to nazwy przykładowe, Oferent ma możliwość zastosowania materiałów lub podzespołów o równoważnych parametrach technicznych, tj. nie gorszych lub lepszych.

15.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

15.9. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie. 

16. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Więcej

Krzysztof Starczewski

Dyrektor Naczelny ds. Rozwoju