FMR Janusz Lisicki

Kontakt

LISICKI SP. Z O.O.

ul. Wałowska 2,
96-200 Rawa Mazowiecka

+48 (46) 814 66 58

NIP: 835-161-62-39
REGON: 521349512
Rejestr: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000957391, wysokość kapitału zakładowego: 1.000.000,00 zł.

 • Polski
 • Deutsch
 • English
 • Русский

Zapytanie Ofertowe NR: Rawa Mazowiecka/01/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr: Rawa Mazowiecka/01/2016

Rawa Mazowiecka, 28.10.2016 r.

„Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia (linii) do kształtowania profili metalowych z kręgu blachy”

Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców (Oferentów) w postępowaniu prowadzonym w ramach realizowanego projektu pt. „Wdrożenie własnych wyników prac B+R gwarancją wdrożenia nowego produktu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.3.1 Innowacje w MŚP, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwanego dalej Projektem), zapraszamy do złożenia oferty.

1. Określenie zamawiającego

FMR LISICKI Janusz Lisicki

ul. Wałowska 2

96-200 Rawa Mazowiecka

NIP 8351005317

2. Określenie trybu zamówienia

Niniejsze postepowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 iż SZOOP.

Po złożeniu ofert i ich weryfikacji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie wybrany w wyniku oceny ofert dokonanej zgodnie z przyjętymi w niniejszym zapytaniu kryteriami oceny.

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione w następujący sposób:

 1. Wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.
 2. Zamieszczenie na stronie internetowej Wnioskodawcy: www.lisickirawa.pl/aktualności

3. Określenie przedmiotu zamówienia

3.1 Nazwa i kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod CPVNazwa
42630000-1 Maszyny do obróbki metali

3.2 Przedmiot zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia (linii) do kształtowania profili metalowych z kręgu blachy, w miejscowości: 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Wałowska 2.

3.3 Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie 1 szt. urządzenia (linii) do kształtowania profili metalowych z kręgu blachy, o podstawowych parametrach technicznych:

 • wytwarzany: profil/ceownik 30x 30 mm, profil/okrągły Ø 27; zgodne z rysunkiem technicznym (poglądowym)
 • minimalna grubość obrabianej blachy dla profil/ceownik w zakresie: 1,5 – 2 mm
 • minimalna grubość obrabianej blachy dla profil/okrągły – 0,42 mm
 • maksymalna szerokość obrabianej blachy – 120 mm
 • minimalna prędkość profilowania bez użycia modułu wykrawająco dziurkującego – 18 m/min.
 • minimalna prędkość profilowania z użyciem modułu wykrawająco dziurkującego (przy założeniu: otwór co 500 mm) – 10 m/min.
 • moduł rozwijaka z własnym hamulcem o średnicy zwoju 1200 mm oraz otworu 500 mm
 • moduł wprowadzający taśmę blachy
 • moduł prostujący pięciorolkowy
 • moduł walcujący (kalibrujący profil/ceownik) – 8 klatek
 • moduł walcujący (kalibrujący profil/okrągły) – 12 klatek
 • moduł tnący programowalny z pulpitu sterowniczego – piła latająca z frezem piłkowym i zespołem zaciskającym
 • moduł wykrawająco dziurkujący: głowica latająca programowalny z pulpitu sterowniczego – (średnica wykrawanego otworu Ø 5-7)
 • moduł odbierający do 3500 mm
 • sterowanie numeryczne z pulpitem dotykowym

Rysunek techniczny (poglądowy) o który mowa wyżej zostanie udostępniony Oferentowi, po złożeniu Oświadczenia o zachowaniu poufności, zgodnego z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania w formie pisemnej w siedzibie firmy FMR LISICKI, ul. Wałowska 2, 96-200 Rawa Mazowiecka, lub e-mail: kstarczewski@lisickirawa.pl,

Cena oferty musi uwzględniać:

 • Dostawę, montaż i uruchomienie 1 szt. urządzenia do kształtowania profili metalowych z kręgu blachy
 • Dokumentację techniczno-ruchową w języku polskim
 • Schematy sterowania w języku polskim
 • Deklarację zgodności CE w języku polskim

4. Termin wykonania zamówienia

Termin maksymalny: 30.04.2017 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

WarunekSposób oceny spełnienia warunku
Oferent nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w punkcie 13 niniejszego zapytaniaOświadczenie Oferenta stanowiące element formularza oferty.
Przedmiot przedstawionej Oferty spełnia wszystkie podstawowe parametry techniczne o których mowa w punkcie 3.3 niniejszego zapytania, co zostanie potwierdzone w pkt. 3 złożonej ofertyOświadczenie Oferenta stanowiące element formularza oferty.
Oferent spełnia warunki dotyczące:posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji zadań o podobnej skali i zakresie – warunek uważa się za spełniony jeżeli oferent w przeciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających złożenie oferty dostarczył i uruchomił co najmniej 5 szt. urządzenia (linii) do kształtowania profili metalowych z kręgu blachy,dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na terminową realizacje zamówienia.Oświadczenie Oferenta stanowiące element formularza oferty.

Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana zgodnie z metodą zerojedynkową, tj. formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta, która nie spełni któregokolwiek z powyższych warunków zostanie odrzucona z udziału w postępowaniu.

6. Informacja na temat wadium

Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium przez Oferentów 

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

7.1 Kryteria oceny oferty

 1. Cena – cena ryczałtowa w PLN za dostarczenie, montaż i uruchomienie przedmiotu zapytania o których mowa w pkt. 3.3. W przypadku złożenia oferty w innej walucie, zostanie ona przeliczona na PLN po średnim kursie NBP poprzedzającym dzień otwarcia ofert.
 2. Termin wykonania zamówienia – termin wykonania liczony w tygodniach od dnia podpisania umowy.
 3. Rozwiązania techniczne – wartość wymienionych w pkt. 7.3 rozwiązań technicznych, przewyższająca podstawowe parametry urządzenia o których mowa w pkt. 3.3.
 4. Okres gwarancji – okres gwarancji liczony w miesiącach od dnia podpisania protokołu odbioru.
 5. Czas reakcji serwisu – okres podjęcia działań serwisowych w celu usunięcia awarii, liczony w godzinach od czasu jej zgłoszenia (w dni robocze).

7.2 Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

Kryterium Maksymalna ilość pkt. kryterium
Cena 50 pkt.
Termin wykonania zamówienia10 pkt.
Rozwiązania techniczne20 pkt.
Okres gwarancji10 pkt.
Czas rekcji serwisu10 pkt.

7.3 Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Kryterium Sposób oceny kryterium 
Cena (C)C najniższa / C badana* 50 pkt. 
Termin wykonania zamówienia (T)T najkrótszy / T badany * 10 pkt.
Rozwiązania techniczne (R1, R2, R3 i R4)R1= grubość obrabianej blachy dla profil/ceownik w zakresie: 1,5 – 2 mm – 0 pkt.R1= grubość obrabianej blachy dla profil/ceownik w zakresie: 1,5 – 3 mm – 5 pkt.R2= grubość obrabianej blachy dla profil/okrągły: 0,42 mm – 0 pkt.R2= grubość obrabianej blachy dla profil/okrągły: 0,5 mm – 5 pkt.R3= prędkość profilowania bez użycia modułu wykrawająco dziurkującego: 18 m/min – 0 pkt.R3= prędkość profilowania bez użycia modułu wykrawająco dziurkującego do: 20 m/min – 5 pkt.R4= prędkość profilowania z użyciem modułu wykrawająco dziurkującego: 10 m/min – 0 pkt.R4= prędkość profilowania z użyciem modułu wykrawająco dziurkującego do: 12 m/min – 5 pkt.
Okres gwarancji (G)G= 12 miesięcy – 0 pkt.G= 18 miesięcy – 5 pkt.G= 24 miesiące i wyżej – 10 pkt. 
Czas reakcji serwisu (S)S= 48 godzin – 0 pkt.S= 36 godzin – 2 pkt.S= 24 godziny – 5 pkt.S= 12 godzin – 10 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Maksymalny termin wykonania zamówienia: 30.04.2017 r

Minimalna grubość obrabianej blachy dla profil/ceownik w zakresie: 1,5 – 2 mm

Minimalna grubość obrabianej blachy dla profil/okrągły – 0,42 mm

Minimalna prędkość profilowania bez użycia modułu wykrawająco dziurkującego – 18 m/min

Minimalna prędkość profilowania z użyciem modułu wykrawająco dziurkującego (przy założeniu: otwór co 500 mm) – 10 m/min

Minimalny wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy.

Minimalny wymagany czas reakcji serwisu: 48 godzin.

Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną dodane do siebie.

P = C + T + R1 + R2+R3+R4 +G + S

Uzyskane wyniki zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania techniczne oraz otrzyma największą liczbę punktów.

8. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć: osobiście lub kurierem lub pocztą na adres firmy podany w punkcie 1 niniejszego zapytania, w dni robocze.

Oferta musi wpłynąć do dnia 08.11.2016 r., do godziny 15:00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie firmy do adresem podanym w punkcie 1 niniejszego zapytania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2016 r. o godz. 9:00

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

10. Termin związania ofertą

Termin minimalny: 30.11.2016 r.

11. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości przedmiotowego zamówienia, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

12. Sposób przygotowania i złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane.

Oferta musi zostać wypełniona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Oferty niewypełnione będą odrzucane. Każdą stronę oferty należy parafować.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Ofertę należy złożyć w kopercie zamkniętej i zabezpieczonej przed otwarciem, gwarantując zachowanie poufności jej treści do momentu otwarcia ofert.

Kopertę należy opisać:

a. nazwą i adresem Oferenta (Wykonawcy)

c. adnotacją „OFERTA”

d. nazwą przedmiotu zamówienia

e. adnotacją „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT” 

13. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

13.1. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są Oferenci, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

13.2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Oferent dokumentuje spełnienie wyżej opisanego warunku oświadczeniem zawartym w ofercie.

14. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

14.1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust.14.2.

14.2. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w przypadkach:

a) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

b) w przypadku, gdy po zawarciu umowy Zamawiający stwierdzi lub Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, że wystąpiły okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu zamówienia,

c) w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub zmiana harmonogramu wykonania zamówienia czy finansowania, w szczególności:

– gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia lub jego części w terminie przewidzianym przez Zamawiającego,

– wskutek konieczności wykonania zadań dodatkowych.

15. Pozostałe informacje

15.1. W związku z obowiązkiem wynikającym z umowy o dofinansowanie projektu ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zamawiający zobowiązany jest do zastrzeżenia w umowie z wybranym Wykonawcą zamówienia prawa wglądu do dokumentów, w tym jego dokumentów finansowych związanych z realizowanym projektem.

15.2. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania: Krzysztof Starczewski, tel. 505-151-570, e-mail: kstarczewski@lisickirawa.pl

15.3. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

15.4. Oferty nie wypełnione oraz te które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

15.5. Przedstawienie w ofercie informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postepowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postepowania.

15.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.

15.7. W przypadku gdy w niniejszym zapytaniu użyto nazw własnych należy przyjąć, iż są to nazwy przykładowe, Oferent ma możliwość zastosowania materiałów lub podzespołów o równoważnych parametrach technicznych, tj. nie gorszych lub lepszych.

15.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

15.9. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie. 

16. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o zachowaniu poufności

Więcej

Krzysztof Starczewski

Dyrektor Naczelny ds. Rozwoju